Red Baron Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Onze algemene factuurvoorwaarden.

 

Tussen partijen wordt uitdrukkelijk overeengekomen:

  1. Geleverde goederen blijven eigendom van Red Baron Garage Bvba tot volledige betaling van onze factuur.
  2. De leveringen geschieden op risico van de bestemmeling.
  3. De factuur is contant of giraal betaalbaar, zonder korting en op de vervaldag aangeduid op de factuur.
  4. De niet op de vervaldag betaalde facturen worden, automatisch en zonder dat hiervoor een aanmaning is vereist, verhoogd met een interest van 1 % per maand en dit vanaf factuurdatum.
  5. Bij gebreke van betaling op de vervaldag is de klant eveneens gehouden tot betaling van een schadevergoeding wegens wanbetaling, gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van€ 125 en dit afgezien van de interestvergoeding bepaald in voorgaand artikel (4). Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat deze clausule geen toepassing is van artikel 1023 Gerechtelijk Wetboek, doch wel van artikel 1226 Burgerlijk Wetboek.
  6. Eventuele klachten dienen onmiddellijk en per aangetekend schrijven aan de Red Baron Garage Bvba te gebeuren, uiterlijk acht dagen na levering of na ontvangst van de factuur en dit per aangetekend schrijven.
  7. Door de leverancier aan Red Baron garage Bvba geleverde goederen, diensten of wisselstukken kunnen nooit onderwerp zijn voor een claim betreffende derving van inkomsten.
  8. Ingeval van betwisting zijn alleen de Rechtbanken van het arrondissement Tongeren bevoegd.

Heeft u ook interesse in een klassieke wagen? Contacteer ons snel! Bel ons